Winkelmand

Privacystatement


Inleiding

Dit is het Privacystatement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IGO-POST B.V. te Helmond (hierna te noemen: "IGO"), houder van de website www.igopromo.nl.

IGO is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. IGO hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. IGO houdt zich hierbij aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van IGO, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacystatement.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie (bijvoorbeeld een catalogus) aanvraagt, producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met IGO, raakt IGO bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Ook door middel van de door ons gebruikte cookies verkrijgt IGO (mogelijk) bepaalde persoonsgegevens. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door IGO klikt u hier.

IGO verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten om een overeenkomst voor te bereiden en/of uit te voeren, een verzoek om informatie over haar diensten en/of producten te verwerken, een bestelling af te wikkelen, een catalogus of offerte toe te zenden, een account aan te maken voor de MijnIGO omgeving, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast gebruikt IGO de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, (nieuwe) producten en diensten. Hierbij tracht IGO rekening te houden met uw voorkeuren. Overigens, voor de bezoeker die nog niet eerder een overeenkomst met IGO heeft gesloten, heeft te gelden dat onze nieuwsbrief enkel zal worden ontvangen indien de bezoeker zich hiervoor inschrijft.

Indien u niet (langer) aanbiedingen of informatie van IGO wilt ontvangen, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, door een brief te sturen naar IGO, Postbus 40, 5700 AA  HELMOND, dan wel een e-mailbericht aan info@igopromo.nl

IGO verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen aan derden als zij dit ter uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en de overeenkomsten noodzakelijk acht. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Ten aanzien van de persoonsgegevens die IGO (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. U vindt hierover meer informatie in ons cookiebeleid.

Rechten van de gebruiker

Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met IGO. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen zowel online (via info@igopromo.nl) als op het fysieke adres van IGO worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door IGO in behandeling genomen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Beveiliging

IGO spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van IGO en een firewall op haar server.

Aansprakelijkheid

IGO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan. 

Verwijzingen naar andere websites

Op de website van IGO kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan IGO geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. IGO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

Wijzigingen

IGO behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacystatement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door IGO op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacystatement van IGO.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van IGO, dan kunt u deze schriftelijk aan ons stellen via info@igopromo.nl, dan wel IGO, Postbus 40, 5700 AA  HELMOND.

 

Het huidige Privacystatement is laatstelijk bijgewerkt op 1 september 2017.

Heb je vragen over je bestelling? Neem dan gerust contact met de klantenservice. Wij helpen je graag.

0492 530 122
Elke werkdag tussen 8.00 en 18.00.

Voor overige vragen bel je:

0492 530 100.

Wij gebruiken cookies om het winkelen bij igopromo.nl gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met deze cookies.
Wij gebruiken cookies om het winkelen bij igopromo.nl gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met deze cookies.